این جنگل بکر را هرگز ندیده اید

جنگل بهاری خیال انگیز  …فصل

گل های سفید و رنگی زبیا بر بستر سبز جنگلی مخمل گونه ، عکاسی و لذت از جنگلی بکر و بی نظیر که اولین بار ما به تماشای این منطقه بکر خواهیم رفت و پیمایشی یک ساعت و نیم در دل جنگل خواهیم داشت