تور گلاب گیری کاشان عطر گل و گلاب

اهل کاشانم ، روزگارم بد نیست ،تکه نانی دارم خرده هوشی سر سوزن ذوقی ،مادری دارم بهتراز برگ درخت
دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که دراین نزدیکی است سفر به دیار عروس خانه های ایران و با عطر گل و گلاب
.