تور سه و نیم روزه یزد

یزد سرزمین آب انبار ها، بادگیرها و کوچه های اشتی کنان