امره روستایی از توابع بخش کلیجان‌رستاق ساری در  است.