تور دریاچه چورت

دریاچه میانشه یا دریاچه چورت منطقه زیبا و نادر از نظر اقلیم
.