تور 1 روزه چهارشنبه سوری

جشن چهارشنبه سوری و آیین جمع آوری خار و خاشاک یا توده های سوختنی دیگر و افروختن آتش است ، و دیگر آیین هایی مثل کوزه شکستن ، فال گرفتن و بخت گشایی هم مرسوم بوده است .