تور 1 روزه آبشار سمبی

آبشاری شگفت انگیز در روستای یخکش