تور آبشار اوجرجری ،الندان،جنگل کیاده

آبشار اوجرجری در روستای باباکلا واقع شده است. به منظور رسیدن به این آبشار باید مسیری حدود 30 دقیقه ای را از روستا از میان جنگل و رودخانه عبور کنید تا به آن برسید.